Account aanmaken

1
2
3
4

Let op! Fraude is ten strengste verboden

Ons laboratorium controleert elke aanvraag streng op fraude, want het gebruiken van andermans gegevens is niet toegestaan. Indien wij constateren dat er fraude gepleegd wordt, zullen wij dit aangeven bij de betreffende autoriteiten.

Volgende stap

Algemene voorwaarden

In dit document, tezamen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, leest u de voorwaarden voor de levering van de Producten en Diensten op onze website(s). Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten en Diensten bestelt van onze website. Door het bestellen van een Product en/of Dienst, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Wij adviseren u een kopie van deze Algemene voorwaarden af te drukken of op te slaan om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

Klik op de knop "Akkoord" aan het einde van deze Algemene voorwaarden als u deze aanvaardt. Houd er rekening mee dat u geen Producten of Diensten van onze website(s) kunt bestellen, wanneer u deze Algemene voorwaarden niet aanvaardt.

 1. Definities
  1. In dit document betekent "Artemis" Pro Health BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 13030808 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap; "overeenkomst" verwijst naar deze Algemene voorwaarden, tezamen met de relevante door Artemis verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering van Producten en Diensten door Artemis aan Opdrachtgever zijn opgenomen; "Producten" betekent onder andere de producten, materialen, het ontwerp, apparatuur, software, licenties en alle aanverwante documentatie die door Artemis worden aangeboden en geleverd; "Diensten" betekent de diensten en alle daarop betrekking hebbende dan wel daaruit resulterende door Artemis te leveren producten, diensten en resultaten; "Materiaal" of "Materialen": ieder lichaamsmateriaal (bloed, urine, ontlasting etc.) van de client/patiënt van Opdrachtgever dat wordt aangeleverd in het kader van een analyse; en "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Artemis aangaat.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Artemis gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan.
  2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Artemis en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.
  3. Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de Algemene voorwaarden op nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen van Artemis zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
  2. Artemis kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  4. Artemis is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
  5. Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Artemis dienen binnen 5 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Artemis te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is. In geval van spoedopdrachten waarbij onmiddellijk althans binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging met de uitvoering van de opdracht begonnen dient te worden, dient Opdrachtgever eventuele onjuistheidheden in de opdrachtbevestiging onmiddellijk en in ieder geval voor aanvang van de uitvoering van de opdracht aan Artemis te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
  6. Ingezonden Materialen met bijbehorend inzendformulier worden als een order gezien en als zodanig behandeld en in rekening gebracht, tenzij Artemis de order weigert.
  7. Indien Opdrachtgever de opdracht wijzigt na bevestiging van de opdracht door Artemis, is de doorvoering van de wijzigingen en uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien de wijziging resulteert in meerwerk zal Artemis deze wijziging zien als een separate opdracht en tegen de op dat moment geldende tarieven in rekening brengen. Indien de wijziging resulteert in minderwerk zal Artemis dit zien als een annulering en verder afhandelen conform artikel 15.
  8. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Artemis alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
  9. Artemis heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  10. Deze Algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
  11. Voor het afnemen van Diensten is vereist dat Opdrachtgever bevoegd is dergelijke Diensten aan te vragen. Indien Opdrachtgever niet bevoegd is, kan Opdrachtgever gebruik maken van de stempel-dienst van Artemis. Vereist hierbij is wel dat Opdrachtgever voldoet aan de terzake door Artemis vastgestelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden in het bestelproces omschreven.
 4. Gegevens
  1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Artemis verstrekte gegevens en informatie. Artemis is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken.
  2. Artemis is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door Artemis verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
  3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Artemis staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Artemis daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Indien en voor zover Artemis direct of indirect schade lijdt doordat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan Artemis te vergoeden.
  5. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat bepaalde medicatie, vaccinatie, diëten of te jonge leeftijden invloed kunnen hebben op (de uitkomst van) bepaalde analyses. Indien Opdrachtgever desondanks analyses laat uitvoeren, doet Opdrachtgever dit onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico. Artemis kan in dat geval niet in staan voor de uitkomsten van het onderzoek.
 5. Conformiteit
  1. Alle opgaven door Artemis van kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot haar Producten en Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Artemis kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze opgaven gelden daarom bij benadering en zijn vrijblijvend.
  2. Beschrijvingen, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Artemis niet.
  3. Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde Producten en Diensten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege en in zijn algemeenheid geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik. Het gebruik van de Producten en Diensten alsmede de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever staat er voor in dat hij de van Artemis gekochte Producten en Diensten uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor Artemis de Producten verkocht heeft en dit met in achtneming van en overeenkomstig de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is gehouden om alle noodzakelijke medewerking, faciliteiten en gegevens te verstrekken voor een inspectie, onderzoek of test ter verificatie van de in dit artikel opgenomen verplichting van Opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van de Producten door Opdrachtgever en de naleving van de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving.
  5. Artemis houdt zich aan alle toepasselijke Europese, US, Verenigde Naties en nationale export restricties, waarbij de verkoop van bepaalde producten en/of diensten aan bepaalde landen, bedrijven en/of personen wordt verboden. Het naleven van deze exportrestricties kan nimmer tot een wanprestatie aan de zijde van Artemis leiden.
  6. Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtgever zijn client/patiënt volledig en deugdelijk informeert over de ten behoeve van de client/patiënt bestelde Producten en/of Diensten, de hieraan verbonden kosten en of en voor welk deel deze voor rekening van de client/patiënt komen.
 6. Materialen en resultaten
  1. Het verzenden/vervoeren door Opdrachtgever van materialen geschiedt tot het moment van ontvangst door Artemis voor rekening en risico van Opdrachtgever. Te onderzoeken materialen zullen door Opdrachtgever deugdelijk verpakt en voorzien van een deugdelijke identificatie en inhoudsopgave, met inachtneming van de eventuele wettelijke en/of door Artemis gehanteerde voorschriften, worden aangeleverd. Artemis behoudt zich het recht voor materialen niet in ontvangst te nemen indien aan voornoemde niet is voldaan.
  2. Materialen worden door Artemis geanalyseerd, zoals ze zijn aangeleverd.
  3. Artemis is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van materialen indien dit niet aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten door Artemis. De materialen zullen verder naar eigen inzicht doch met de zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opdrachtnemer behandeld en verwerkt worden ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden.
  4. Materialen en restanten daarvan worden maximaal 3 maanden bewaard en daarna vernietigd.
  5. Opdrachtgever zal de resultaten van de Diensten uitsluitend gebruiken ten behoeve van (de behandeling van de) client/patiënt waar de resultaten op zien.
  6. Resultaten worden door Artemis via ZIVVER aan Opdrachtgever verzonden, tenzij een andere wijze van verzending is overeengekomen. Opdrachtgever zal de resultaten bovendien binnen zijn/haar persoonlijk account in onze beveiligde omgeving kunnen inzien. Op verzoek kan Artemis in vrijwel alle gevallen de resultaten aanleveren in de vorm van een rapport indien Opdrachtgever de resultaten nodig heeft om te dienen tot bewijs of om te worden gebruikt als grondslag voor enig certificaat. Opdrachtgever dient dit bij het plaatsen van de opdracht te vermelden.
  7. Artemis bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de Diensten worden uitgevoerd. Indien op verzoek van Opdrachtgever een andere werkwijze, methode, apparatuur etc. wordt gebruikt, kan Artemis niet in staan voor het resultaat en rusten alle risico's ter zake bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Artemis vrijwaren voor alle aanspraken van derden gebaseerd op of op enige wijze verbandhoudende met de op verzoek van Opdrachtgever gehanteerde werkwijze, methode, apparatuur etc.
 7. Intellectuele eigendom
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en Diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Artemis ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen adviezen, rapporten en afbeeldingen, komen toe aan Artemis.
  2. Opdrachtgever zal geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Artemis maken.
  3. Ingeval tussen Artemis en Opdrachtgever een geschil omtrent intellectuele eigendom ontstaat, wordt Artemis vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 8. Prijzen
  1. Alle door Artemis opgegeven of met Artemis overeengekomen prijzen zijn DDP (incoterms 2020) en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk/uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien Artemis bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een vergoeding is vastgelegd in de overeenkomst, is Artemis gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, valutakoersen, lonen, prijzen van zaken en/of diensten door Artemis al dan niet van derden betrokken wijzigen, is Artemis gerechtigd de vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.
 9. Levertijd en levering
  1. De door Artemis opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Artemis niet tot schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Artemis niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Artemis is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
  2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Artemis benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Artemis benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
  3. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Artemis ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of het niet bruikbaar zijn van ontvangen materialen.
  4. Opdrachtgever is verplicht de Producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
  5. Indien Opdrachtgever de Producten niet komt/laat afhalen dan wel deze niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leverdatum dan wel binnen de overeengekomen leverperiode, worden deze zolang Artemis dat wenselijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
  6. Artemis bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.
  7. Artemis is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 10. Overmacht
  1. Indien Artemis door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
  2. Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, pandemie of epidemie, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen, beperkende overheidsmaatregelen en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Artemis zijn ingeschakeld.
  3. Indien sprake is van een overmachtssituatie is Artemis bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtssituatie langer dan 4 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
  4. Indien Artemis bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 11. Gebreken en klachten
  1. Artemis staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Producten en Diensten in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Artemis spant zich in om de met de Diensten beoogde resultaten te halen, maar kan echter niet instaan voor het realiseren van eventuele resultaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of door de wet voorgeschreven. Voor zover de Dienst een analyse betreft, geldt dat de mogelijkheid om de analyse (succesvol) uit te voeren mede afhankelijk is van de kwaliteit van het aangeleverde Materiaal. Materiaal van onvoldoende kwaliteit dan wel Materiaal dat niet op correcte wijze is aangeleverd, kan erin resulteren dat de analyse niet kan worden uitgevoerd dan wel dat de analyse tot een afwijkende uitkomst leidt.
  2. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door Artemis geleverde Producten of Diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, het betrokken Product of de betrokken Dienst (mits indien van toepassing een nieuwe materialen worden aangeleverd) opnieuw leveren dan wel het Product vervangen door een product dat tenminste functioneel gelijk is aan het Product of het aankoopbedrag terugbetalen in ruil voor retournering van het Product, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Artemis. Bij terugbetaling van het aankoopbedrag en retournering van het Product komen de vervoerskosten van die retournering voor rekening van Opdrachtgever of worden deze in mindering gebracht op het bedrag dat door Artemis gecrediteerd wordt.
  3. Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de Producten door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens Artemis gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Artemis niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
  4. Opdrachtgever dient de geleverde Producten en Diensten (voor zover dit naar de aard van de bewuste Dienst kan) meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Eventuele klachten ten aanzien van de hoeveelheid geleverde Producten dienen bij levering vastgelegd te worden op de vrachtbrief of de factuur, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief of factuur vermelde hoeveelheden zullen gelden als dwingend bewijs tegen de Klant.
  5. Opdrachtgever dient eventuele klachten over de geleverde Producten, Diensten en/of de uitvoering van een overeenkomst binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij aangetekende brief aan Artemis melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Artemis.
  6. Indien Opdrachtgever reclameert is hij verplicht Artemis de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren en de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Artemis te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding vervalt.
  7. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten en/of Diensten geven opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten en/of Diensten.
  8. Retourzending aan Artemis van verkochte Producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Artemis. De Producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Producten die geretourneerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Artemis zullen geweigerd worden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan een Product uitsluitend door Opdrachtgever aan Artemis geretourneerd worden conform het in dit artikel opgenomen retourbeleid. Indien Opdrachtgever dit retourbeleid van Artemis niet naleeft, is Opdrachtgever aansprakelijk voor en vergoedt hij aan Artemis alle schade en kosten die door Artemis geleden en gemaakt zijn als gevolg van een dergelijke niet-naleving door Opdrachtgever.
  9. Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Artemis binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Artemis mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
  10. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
  11. Na constatering van een tekortkoming in een Product of Dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 12. Advisering
  1. Artemis streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Voor alle duidelijkheid; het gaat hier niet om resultaten of ten behoeve van de client/patiënt verstrekte informatie.
  2. De door Artemis uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
  3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Artemis is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen van Artemis openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 13. Betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Artemis te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven.
  2. Opdrachtgever staat in voor betaling van de factuur door de client/patiënt in die zin dat als de client/patiënt niet betaalt, Opdrachtgever dan op eerste verzoek de factuur aan Artemis zal voldoen.
  3. Artemis heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
  4. Artemis heeft het recht deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  5. Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening. Artemis is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Artemis schuldig is/zijn.
  6. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van Artemis om haar volledige schade te vorderen.
  7. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 200,-.
  8. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden Artemis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 14. Eigendomsvoorbehoud
  1. Artemis behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren Producten geheel door Opdrachtgever zijn voldaan.
  2. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Artemis gerechtigd de haar toebehorende Producten op kosten van Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is Artemis gerechtigd de bedrijfsruimte van Opdrachtgever te betreden.
  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde Producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Artemis te bewaren.
 15. Annulering
  1. Opdrachtgever mag een gegeven opdracht uitsluitend annuleren, indien Opdrachtgever alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten en de werkzaamheden van Artemis, te vermeerderen met BTW, aan Artemis vergoedt.
 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Buiten het bepaalde in artikel 11.2. heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Artemis wegens gebreken in of met betrekking tot de door Artemis geleverde Producten en Artemis is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Artemis.
  2. Artemis is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
  3. Artemis is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen.
  4. Niettegenstaande enig artikel in deze Algemene Voorwaarden, sluit Artemis haar aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van of in verband met een Overeenkomst niet uit en beperkt zij haar aansprakelijkheid niet, voor zover haar aansprakelijkheid verband houdt met overlijden of letsel van de client/patiënt ten gevolge van een gebrek in een Product of Dienst.
  5. Artemis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de Producten na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  6. Artemis is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van Producten en/of Diensten niet mogelijk is als gevolg van exportrestricties, embargo's etc.
  7. In alle gevallen waarin Artemis gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Artemis, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
  8. Iedere vordering op Artemis, tenzij deze door Artemis is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
  9. Opdrachtgever zal Artemis evenals medewerkers van Artemis vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van Artemis daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.
 17. Product recall
  1. Indien Artemis bekend wordt met een gebrek in de geleverde Producten (inclusief verpakkingen) dat (mogelijk) van invloed is op de gezondheid van de client/patiënt en/of derde personen, behoudt Artemis zich het recht voor om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van gezondheidsschade, waaronder i) het uit het assortiment nemen van het Product; ii) het annuleren van leveringen van het Product; iii) het terugroepen van het Product. De keuze welke passende maatregelen in een concreet geval worden genomen, berust uitsluitend bij Artemis.
 18. Artemis personeel
  1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Artemis is het Opdrachtgever niet toegestaan om met een persoon die bij Artemis in dienst is of een persoon die in een voorafgaande periode van 12 maanden bij Artemis in dienst is geweest, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze persoon op een andere wijze werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden op basis van een met Artemis gesloten overeenkomst.
  2. Het verbod uit dit artikel geldt vanaf de datum van totstandkoming van de eerste overeenkomst tussen Artemis en Opdrachtgever en geldt tot na het verloop van 12 maanden na uitvoering van de laatste opdracht aan of overeenkomst met Opdrachtgever.
  3. In geval van overtreding van het in dit artikel 18 opgenomen verbod verbeurt de Opdrachtgever ten opzichte van en ten behoeve van Artemis een boete van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Artemis op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd zijn recht om nakoming van deze Overeenkomst te vorderen.
 19. Bescherming persoonsgegevens
  1. Artemis zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van Opdrachtgever haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen.
  2. Indien Artemis naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Artemis in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar aangaan en ondertekenen, conform het door Artemis aan te leveren model.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Artemis voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheidssancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 20. Vertegenwoordiging
  1. Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Artemis aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
  2. Indien Artemis een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens Artemis aansprakelijk.
  3. Indien Artemis een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de overeenkomst(en) tussen Artemis en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Artemis en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft Artemis tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.
 22. Slotbepalingen
  1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Artemis en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
  2. Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
  3. Indien Artemis niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Artemis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Versie, 2022